Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Maltuzianizmus


Maltuziánstvo alebo maltuzianizmus alebo maltuziánska populačná teória je demografická a národohospodárska teória (resp. smer), prvýkrát sformulovaná Thomasom Robertom Malthusom (1766-1834). Hovorí, že kým obyvateľstvo má prirodzenú tendenciu rásť geometrickým radom, ponuka potravín a prostriedky na existenciu majú tendenciu rásť aritmetickým radom; z toho vyplýva, že produkcia potravín na hlavu klesá v čase a brzdí rast obyvateľstva.

čítajte viac na Wikipedia.org o Maltuzianizmus

Encyklopédia: Banking.sk > Spoločenské vedy > Ekonómia a ekonomika >

Burza
Cestovný ruch
Dane
Ekonómia
Ekonómovia
Ekonomická geografia
Ekonomická literatúra
Ekonomická terminológia
Ekonomické organizácie
Ekonomické pohromy
Ekonomické pojmy
Ekonomické problémy
Ekonomické systémy
Ekonomické teórie
Ekonomické ukazovatele
Ekonomické výhonky
Ekonomické zoznamy
Ekonomika podĺa oblasti

Filantropia
Finančníctvo
Financie
Fondy
Hospodárske politiky
Inflácia
Makroekonómia
Manažment
Marketing
Medzinárodná ekonomika
Mikroekonómia
Obchod
Obchodné právo
Pôdohospodárstvo
Peňažníctvo
Personalistika

Platobné systémy
Podnikanie
Podniky
Poistenie
Práca
Priemysel
Remeslá
Služby
Socioekonomika
Trvalo udržateĺný rozvoj
Udržateĺnosť
Výroba
Výrobný postup
Voĺný obchod

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Abassamento
Administratívno-direktívne hospodárstvo
Akcia (cenný papier)
Akcionár
Akciová spoločnosť
Akontácia
Aktíva
Akumulácia kapitálu
Alokácia zdrojov
Alternatívne náklady
ATA karnet
Banka (inštitúcia)
Bankovníctvo
Banková operácia
Bežná cena (ekonómia)
Big Mac index
Bimetalizmus
Bojkot
Burza (ekonomika)
Burzový obchod
Cena švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela
Cenný papier
Chicagski chlapci
Clo
Computer Integrated Manufacturing
Crowdsourcing
Depozitná banka
Devízové rezervy
Devízový prísĺub
Dezinflácia
Dlh verejnej správy
Domácnosť
Dopyt
Dovoz
Dozorná rada (akciová spoločnosť)
Dražba (predaj)
Družstvo (ekonómia)
Efektívnosť ekonomiky
Ekonomická koordinácia
Ekonomická potreba
Ekonomická realita
Ekonomická tabuĺka
Ekonomická teória
Ekonomický proces
Ekonomický subjekt
Ekonomický zákon
Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
Ekonómia
Etatizmus
Euromenový trh
Európsky mechanizmus výmenných kurzov
Explicitné náklady
Externalita
Fiktívny kapitál
Filozofická ekonómia
Finančné plánovanie
Fixné náklady
Frankocena
Fundamentálna akciová analýza
Fúzie a akvizície
Hodnota statku
Hospodárska a menová únia (všeobecne)
Hospodárska kríza
Hospodárska operácia
Hospodárska politika
Hospodárska teória
Hospodársky cyklus
Hospodárstvo (oblasť činnosti)

Hranica produkčných možností
Hrubý národný produkt
HYIP
Identifikačné číslo organizácie
Implicitné náklady
Incorporated
Index spotrebiteĺských cien
Individuálny kapitál
Inflácia
Internacionalizácia ekonomiky
James Heckman
Joint venture
Kalkulácia
Kameralizmus
Kapitál (výrobný faktor)
Keramikárstvo
Klam rozbitého okna
Kmeňová akcia
Know-how
Komanditná spoločnosť
Komodita
Komparatívny manažment
Konzorcium
Korporativizmus
Kupujúci
Kvantitatívna teória peňazí a cien
Kúpa
Kúpna sila (mena)
Kĺúčové ukazovatele výkonnosti
Laissez-faire
Liberalizmus
Libertarianizmus
Makroekonomika
Makroekonómia
Maltuzianizmus
Manažérizmus (riadenie manažérmi)
Maquiladora
Materiálny statok
Medzinárodná federácia zasielateĺských združení
Medzinárodná finančná korporácia
Medzinárodná únia spoločností kombinovanej dopravy železnice/cesty
Medzinárodný devízový trh
Medzinárodný dolár
Mena
Menová únia
Mikroekonomika
Mikroekonómia
Mimoriadne výnosy
Monometalizmus
Morganova finančná skupina
Mzda
Mýto
Nadhodnota
Nadstavba (marxizmus)
NASDAQ
Naturálna výmena
Nedokonalosti trhu
Nekalá súťaž
Nepodmienený základný príjem
Nevyčerpateĺnosť
Nevýrobná sféra
Normatívna ekonómia
Náklady (ekonómia)
Námezdná práca
Národné účtovníctvo
Národný dôchodok

Nástroj hospodárskej politiky
Obchodná spoločnosť (právo)
Obchodná činnosť
Obchodný audit
Obchodný monopol
Obchodný register
Obdobie prisvojovacieho hospodárstva
Odberateĺ
Odbory
Odvetvie národného hospodárstva
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
Outsourcing
P/E ratio
Paleta (doprava)
Pasíva
Personálne manažérstvo
Peňažný kapitál
Phillipsova krivka
Platba
Platobná bilancia
Platobný styk
Podielový fond
Podnikateĺský zväz
Podvojné účtovníctvo
Politická ekonómia
Ponuka (ekonómia)
Ponziho schéma
Poplatník
Pozitívna ekonómia
Prehrievanie ekonomiky
Prioritná akcia
Privatizácia
Produkt (ekonómia)
Produktivita práce
Práca (ekonómia)
Príkazová ekonomika
Pôda a prírodné zdroje
Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
Razobné
Reexport
Reflácia
Regionálna politika
Renta
Rezervná mena
Ropný šok
Rozhodnutie (voĺba)
Služba
Sociálne partnerstvo
Splynutie (podniky)
Spoločenské bohatstvo
Spoločenský kapitál
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spotreba (ekonómia)
Spotrebiteĺ
Spotrebiteĺská cena
Stláčanie marže
Stála cena
Svetové hospodárstvo
Svetový obchod
Svetový trh
SWOT
Súpis
Teória hier
Tovar


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: