Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Spotreba (ekonómia)


Spotreba (iné názvy: konzum, konzumácia, konzumpcia, konzumovanie) je uspokojovanie bežných potrieb.

[upraviť] Makroekonómia

V makroekonómii je spotreba:

  1. časť HDP, ktorá je určená na spotrebu, pričom zahŕňa konečnú spotrebu domácností a konečnú spotrebu štátu
  2. proces realizácie potrieb a je determinovaná rozsahom a štruktúrou peňažného dôchodku, ktorý jednotlivec dostáva
  3. klesajúca funkcia dopytu (Y), pretože rastie pomalšie ako dôchodok
  4. konečné využitie statkov na uspokojenie potrieb, pričom môžeme rozlišovať podľa subjektu, ktorý spotrebúva: súkromnú spotrebu: jednotlivcov, domácností a firiem; verejnú spotrebu: štát - jeho činnosťou na vlastnú správu a poskytovaním bezplatných služieb občanom´
  5. celková suma spotrebovaných výdavkov jednotlivcov či štátu v danom období (statky, ktoré sa v tomto období spotrebujú, zúžitkujú alebo zjedia, v praxi sú to však všetky nakúpené spotrebné statky, z ktorých majú niektoré dlhšiu životnosť ako jeden rok ako napr; autá, nábytok,...)
  6. výdavky na finálne statky a služby nakupované na uspokojovanie potrieb ich následným použitím. Poznáme tri kategórie spotreby: dlhodobej, krátkodobej, služieb.

Záleží na veľkosti dôchodkov, dôchodkové a majetkové nerovnosti domácností, národných zvyklostí, dôvere k mene, politickej stabilite. Ak rastie dôchodok, rastie aj dopyt po spotrebných statkoch. Vzťah medzi spotrebou "(C)" a dôchodkom "(Y)" je: C = f(Y).

Zdroj: „http://sk.wikipedia.org?electronics=9&pojem=Spotreba_(ekon%C3%B3mia)&oldid=3183379

Encyklopédia: Banking.sk > Spoločenské vedy > Ekonómia a ekonomika >

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Abassamento
Administratívno-direktívne hospodárstvo
Akcia (cenný papier)
Akcionár
Akciová spoločnosť
Akontácia
Aktíva
Akumulácia kapitálu
Alokácia zdrojov
Alternatívne náklady
ATA karnet
Banka (inštitúcia)
Bankovníctvo
Banková operácia
Bežná cena (ekonómia)
Big Mac index
Bimetalizmus
Bojkot
Burza (ekonomika)
Burzový obchod
Cena švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela
Cenný papier
Chicagski chlapci
Clo
Computer Integrated Manufacturing
Crowdsourcing
Depozitná banka
Devízové rezervy
Devízový prísĺub
Dezinflácia
Dlh verejnej správy
Domácnosť
Dopyt
Dovoz
Dozorná rada (akciová spoločnosť)
Dražba (predaj)
Družstvo (ekonómia)
Efektívnosť ekonomiky
Ekonomická koordinácia
Ekonomická potreba
Ekonomická realita
Ekonomická tabuĺka
Ekonomická teória
Ekonomický proces
Ekonomický subjekt
Ekonomický zákon
Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
Ekonómia
Etatizmus
Euromenový trh
Európsky mechanizmus výmenných kurzov
Explicitné náklady
Externalita
Fiktívny kapitál
Filozofická ekonómia
Finančné plánovanie
Fixné náklady
Frankocena
Fundamentálna akciová analýza
Fúzie a akvizície
Hodnota statku
Hospodárska a menová únia (všeobecne)
Hospodárska kríza
Hospodárska operácia
Hospodárska politika
Hospodárska teória
Hospodársky cyklus
Hospodárstvo (oblasť činnosti)

Hranica produkčných možností
Hrubý národný produkt
HYIP
Identifikačné číslo organizácie
Implicitné náklady
Incorporated
Index spotrebiteĺských cien
Individuálny kapitál
Inflácia
Internacionalizácia ekonomiky
James Heckman
Joint venture
Kalkulácia
Kameralizmus
Kapitál (výrobný faktor)
Keramikárstvo
Klam rozbitého okna
Kmeňová akcia
Know-how
Komanditná spoločnosť
Komodita
Komparatívny manažment
Konzorcium
Korporativizmus
Kupujúci
Kvantitatívna teória peňazí a cien
Kúpa
Kúpna sila (mena)
Kĺúčové ukazovatele výkonnosti
Laissez-faire
Liberalizmus
Libertarianizmus
Makroekonomika
Makroekonómia
Maltuzianizmus
Manažérizmus (riadenie manažérmi)
Maquiladora
Materiálny statok
Medzinárodná federácia zasielateĺských združení
Medzinárodná finančná korporácia
Medzinárodná únia spoločností kombinovanej dopravy železnice/cesty
Medzinárodný devízový trh
Medzinárodný dolár
Mena
Menová únia
Mikroekonomika
Mikroekonómia
Mimoriadne výnosy
Monometalizmus
Morganova finančná skupina
Mzda
Mýto
Nadhodnota
Nadstavba (marxizmus)
NASDAQ
Naturálna výmena
Nedokonalosti trhu
Nekalá súťaž
Nepodmienený základný príjem
Nevyčerpateĺnosť
Nevýrobná sféra
Normatívna ekonómia
Náklady (ekonómia)
Námezdná práca
Národné účtovníctvo
Národný dôchodok


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: