Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Manažment


Manažment (zriedkavo menežment alebo menedžment, angl. management) môže byť:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Manažment >

Krízový manažment
Kvalita
Logistika
Manažéri
Marketing
Ochranné známky

Personálny manažment
Personalistika
Plánovanie
Projektové manažérstvo
Riadenie kvality

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Služby
Teória rozhodovania

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Manažment (činnosť)
360 stupňová spätná väzba
Administrácia
Administratívny manažment
Asistent manažéra
Association management
Audit (fungovanie organizácie)
Balanced scorecard
BCG matica
Ursula Burnsová
Business intelligence
Capability management
Critical management studies
Delfská metóda
Digitálna stratégia
Dispečing
Efektívny manažment
Finančný manažment
Fordizmus
Fáza vývoja skupiny
General counsel
GTD
Hierarchia
Inovačný manažment
Instruction creep
Investícia (manažment)
Kaizen
Kindermanažment
Knowledge management
Kognitívna disonancia
Komparatívny manažment

Kontroling
Koučovanie (ekonomika)
Logistický manažment
Manažment výkonnosti
Manažment času
Manažment životného cyklu
Manažér predajne
Manažérska rola
Manažérstvo informácií
Manažérstvo rizika
Manažérstvo zmien
Marketingový manažment
Maslowova pyramída
Materiálový manažment
Motivačno-hygienická teória
Motivačná teória
Operačná analýza
Operačný manažment
Plánovanie
Podnikateĺský zámer
Podnikový školiteĺ
Prevádzkový riaditeĺ
Private equity
Proces (priebeh)
Programové manažérstvo
Projekt (manažment)
Projektový manažér
Psychológia práce
Riadenie výdavkov

Peter Michael Senge
Strategický manažment
Taylorizmus
Teória očakávania
Teória pozitívneho posilnenia
Teória riadenia
Teória spolupatričnosti
Teória spravodlivosti
Teória troch potrieb
Teória X a teória Y
Teórie vedenia
Tréning (školenie)
Veda o manažmente
Vedenie ĺudí
Venture capital
Viceprezident
Vrcholový manažment
Výkonný riaditeĺ
škola medziĺudských vzťahov
štýl vedenia
Getting Things Done
Manažérizmus (riadenie manažérmi)
Podnikateĺský plán
Vedomosti
Porterova analýza piatich síl
Synergický efekt
šéf


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: