Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Makroekonómia


Makroekonómia skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa tzv. agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako je inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna (rozpočtová) politika štátov, ekonomický rast. Venuje sa štúdiu agregátnej ponuky a agregátneho dopytu na trhoch produktov, práce a kapitálu.

čítajte viac na Wikipedia.org o Makroekonómia

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Makroekonómia >

Ekonomické systémy
Hospodárska politika
Hospodárske krízy
Inflácia
Monetárna teória

Národné účtovníctvo
Nezamestnanosť
Práca

Výrobné faktory
Verejné financie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Cenová hladina
Depresia (ekonómia)
Ekonomický tiger
Fiškálna politika
Hospodársky rast
Hrubý domáci produkt
Jadrová inflácia
Parita kúpnej sily (teoretický výmenný kurz)
Recesia (ekonómia)
Slumpflácia
Spotrebný kôš
Verejná finančná politika
Vyspelá krajina
Znárodnenie
úžitok (ekonómia)
Makroekonómia
Abstinencia (ekonómia)
Akumulácia kapitálu
Alokácia zdrojov
Alternatívne náklady
Big Mac index
Budujme stát pro 40 000 000 lidí
čilský zázrak
Dezinflácia
Domácnosť
Dopyt
Dovoz (obchod)
Efektívnosť ekonomiky
Ekonomická inštitúcia
Ekonomická koordinácia
Ekonomická tabuĺka
Ekonomická zákonitosť
Ekonomický proces
Ekonomický subjekt
Ekonomický zákon
Energetický zdroj
Etatizmus
Globalizácia
Hodnota statku
Hospodársky cyklus

Hranica produkčných možností
Hrubý národný dôchodok
Individuálny kapitál
Kapitál (výrobný faktor)
Kvantitatívna teória peňazí a cien
ľudský kapitál
Makroekonomika
Marginálny úžitok
Materiálny statok
Monetarizmus
Monetárna politika
Mzda
Nadhodnota
Námezdná práca
Národné hospodárstvo
Naturálna výmena
Naturálna výroba
Nedokonalosti trhu
Nevyčerpateĺnosť
Nevýrobná sféra
Odvetvie národného hospodárstva
Paradox sporivosti
Päťročný plán
Peňažný kapitál
Phillipsova krivka
Platobná bilancia
Ponuka (ekonómia)
Potreba (ekonómia)
Pozemková renta
Predmet osobnej spotreby
Prehrievanie ekonomiky
Princíp akcelerácie
Produkt (ekonómia)
Produktivita práce
Reflácia
Regionálna politika
Renta (ekonómia)
Reprodukcia (ekonomika)

Ropný šok
Rozdeĺovanie (ekonómia)
Sféra obehu
Spoločenské bohatstvo
Spoločenský kapitál
Spotreba (ekonómia)
Stimulácia (ekonomika)
štát blahobytu
Tok (ekonómia)
Tovar
Tovarová výmena
Tovarová výroba
Tovarový obeh
Trh
Trh kapitálu
Trh pôdy
Trhový mechanizmus
Všeobecný ekonomický zákon
Výmena (ekonómia)
Výmenný vzťah
Výrobná sila
Výrobný faktor
Výrobný prostriedok (reálny kapitál)
Vývoz (obchod)
Zahraničný obchod
Zákon ekonómie času
Zákon hodnoty
Zisk
životná úroveň
Minimálna mzda
Dlhová intolerancia
Tretí päťročný plán
Minimálna mzda na Slovensku
Trh práce
Neoliberalizmus (voĺný trh)
Aktívne riadenie portfólia


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: